วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

1. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนขนาดเล็ก- จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น – จำนวนครูเทียบต่อเกณฑ์ ต่อชั้นเรียน-ลักษณะการจัดชั้นเรียน- จำนวนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน - จำนวนอุปกรณ์และเทคโนโลยี - นวัตกรรมจุดเด่นของโรงเรียน - ความต้องการความช่วยเหลือ เป็นต้น2. โรงเรียนขนาดเล็กทำแผนพัฒนาคุณภาพของตนโดยวิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา กำหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาบทที่ 1 บทนำสภาพทั่วไปของโรงเรียน , วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์,สภาพการจัดการศึกษา

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก, นโยบายของโรงเรียน, โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กบทที่ 3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ,ยุทธศาสตร์ ,โครงการต่างๆ3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก วิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน เหมาะสมกับงบประมาณ โดยมีรูปแบบที่หลากหลายส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบันและปัญหาความเป็นมา, วัตถุประสงค์,เป้าหมาย,ข้อมูลพื้นฐาน,แนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบทที่ 3 ยุทธศาสตร์และเงื่อนไขสู่ความสำเร็จ5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก นิเทศติดตามการดำเนินการให้การสนับสนุน ประสานงาน ช่วยเหลือ6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก สรุปรายงานผลการพัฒนาในหลากหลายองค์ประกอบ ค้นหาโรงเรียนเด่นนำเสนอเป็น BEST PRATICE7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก รวบรวมภาพ กิจกรรมของโรงเรียนขนาดเล็ก นำเสนอสรุปรายงาน กำหนดภาพความสำเร็จ กำหนดประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาในอนาคต

เขียนโดย กัญจนณัฐ ปัญญาลิขิตกุล ที่ 6:14 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น